وبینارهای در حال ثبت نام

وبینار آموزشی تعاملی و کاربردی اصول کاربردی و عمومی تحلیلگری فروش

 وبینارهای برگزار شده …

وبینار آموزشی «اصول کاربردی و عمومی تحلیلگری فروش»

وبینار آموزشی «اصول پرسشگری و مصاحبه حرفه ای»

عارضه یابی شرکت های پخش مویرگی

وبینار «ممیزی و عارضه یابی شرکت های پخش مویرگی»

وبینار رایگان - مدیریت نقدینگی در صنعت پخش

وبینار «مدیریت جریان نقدینگی در صنعت پخش مویرگی»

وبینار رایگان - طراحی سیستم پورسانت کارامد

وبینار «طراحی سیستم پورسانت در شرکت پخش»

وبینار رایگان - سیستم سازی کسب و کار

وبینار «سیستم سازی کسب و کار و پایدارسازی تغییرات»

وبینار رایگان - سیاستهای تشویقی فروش

وبینار «سیاست و تاکتیکهای تشویقی فروش (پروموشن)»

وبینار رایگان - مدیریت منابع انسانی در دوره بیماری کرونا

وبینار «مدیریت منابع انسانی در دوره کرونا»

وبینار رایگان - مدیریت عملکرد فردی و سازمانی

وبینار «مدیریت عملکرد فردی و سازمانی؛ راهکاری نوین»

وبینار رایگان -سنجش رضایت، وفاداری (ذهنی و رفتاری) مشتریان

وبینار «سنجش رضایت، وفاداری (ذهنی و رفتاری) مشتریان»

وبینار رایگان -هوش تجاری

وبینار «کاربردهای هوش تجاری (Business Intelligence)»

وبینار رایگان - ممیزی (ارزیابی) شرکت های پخش مویرگی

وبینار «ممیزی (ارزیابی) شرکت های پخش مویرگی»