سمینار رفتارشناسی مشتریان، مدل ها و الگوهای پیش بینی 

 

یادآور می شود که سمینار بصورت حضوری در محل بیزینس اسکول ماهان (واقع در تهران خیابان سهروردی شمالی، خیابان زینالی شرقی) برگزار می گردد.

وبینار/سمینارهای برگزار شده ...

سمینار رفتارشناسی مشتریان

وبینار «پیش بینی رفتار مشتریان، در صنعت پخش مویرگی»

وبینار آموزشی "طراحی استراتژی" دکتر شفاعی

وبینار «از نان شب هم واجب تر، طرح ریزی استراتژی!»

وبینار آموزشی «مبانی کاربردی تحلیل گری فروش»

وبینار آموزشی رایگان اصول کا ربردی و عمومی تحلیلگری فروش

وبینار آموزشی «اصول کاربردی و عمومی تحلیلگری فروش»

وبینار آموزشی «اصول پرسشگری و مصاحبه حرفه ای»

عارضه یابی شرکت های پخش مویرگی

وبینار «ممیزی و عارضه یابی شرکت های پخش مویرگی»

وبینار رایگان - مدیریت نقدینگی در صنعت پخش

وبینار «مدیریت جریان نقدینگی در صنعت پخش مویرگی»

وبینار رایگان - طراحی سیستم پورسانت کارامد

وبینار «طراحی سیستم پورسانت در شرکت پخش»

وبینار رایگان - سیستم سازی کسب و کار

وبینار «سیستم سازی کسب و کار و پایدارسازی تغییرات»

وبینار رایگان - سیاستهای تشویقی فروش

وبینار «سیاست و تاکتیکهای تشویقی فروش (پروموشن)»

وبینار رایگان - مدیریت منابع انسانی در دوره بیماری کرونا

وبینار «مدیریت منابع انسانی در دوره کرونا»

وبینار رایگان - مدیریت عملکرد فردی و سازمانی

وبینار «مدیریت عملکرد فردی و سازمانی؛ راهکاری نوین»

وبینار رایگان -سنجش رضایت، وفاداری (ذهنی و رفتاری) مشتریان

وبینار «سنجش رضایت، وفاداری (ذهنی و رفتاری) مشتریان»

وبینار رایگان -هوش تجاری

وبینار «کاربردهای هوش تجاری (Business Intelligence)»

وبینار رایگان - ممیزی (ارزیابی) شرکت های پخش مویرگی

وبینار «ممیزی (ارزیابی) شرکت های پخش مویرگی»