درخواست برگزاری دوره های آموزشی درون سازمانی

شرایط برگزاری دوره های آموزشی درون سازمانی

1) تعریف دوره آموزشی درون سازمانی:

منظور از دوره های آموزشی درون سازمانی، این است که یک دوره آموزشی بصورت اختصاصی و صرفاً با حضور پرسنل آن سازمان (از یک یا چند واحد سازمانی) برگزار شود.

 

2) موضوعات دوره ها :

 دوره های آموزشی بر اساس موضوعات دوره هایی که در وبسایت مشاهده می نمایید برگزار می شوند. البته در طول کلاس سعی خواهد شد تا با مثالهای عملیاتی، شیوه های کاربردی کردن مطالب در سازمان شما به پرسنل آموزش داده شود.

 

3) شیوه برگزاری دوره ها:

در حال حاضر به یکی از دو روش زیر امکان برگزاری دوره های آموزشی میسر می باشد :

الف) برگزاری حضوری در محل سازمان شما

ب) برگزاری دوره بصورت آنلاین

 

4) ساعات برگزاری دوره ها :

شیوه برگزاری دوره های درون سازمانی به دو نوع میسر است :

الف) برگزاری جلسات هفتگی: در این شیوه دوره آموزشی طی سه هفته (هر هفته یک جلسه حدود 3 ساعته) بصورت حضوری یا آنلاین برگزار می شود. شایان ذکر است برگزاری جلسات حضوری صرفاً در محدوده شهر تهران خواهد بود.

ب) برگزاری سمینار آموزشی : در این شیوه کل دوره آموزشی طی یک  روز (یا دو روز متوالی) و صرفاً بصورت حضوری برگزار خواهند شد.

 

5) هزینه برگزاری دوره ها :

هزینه های برگزاری هر دوره آموزشی بصورت درون سازمانی بصورت حضوری یا آنلاین بدین صورت محاسبه می شود:

الف) دوره حضوری بصورت جلسات هفتگی : هزینه هر دوره معادل 12 برابر هزینه شرکت یک نفر در دوره می باشد.

ب) دوره آنلاین بصورت جلسات هفتگی : هزینه هر دوره معادل 8 برابر هزینه شرکت یک نفر در دوره می باشد.

ج) سمینار آموزشی : هزینه هر دوره معادل 4 برابر هزینه شرکت یک نفر در دوره می باشد. شایان ذکر است این دوره اگر خارج از شهر تهران باشد، هزینه ایاب و ذهاب و یا اقامت نیز اضافه خواهد شد.

توجه : نحوه تسویه هزینه دوره ها بصورت 100% پیش پرداخت می باشد.

فرم درخواست برگزاری دوره (ها)

در صورت تمایل به برگزاری دوره درون سازمان شما، اطلاعات فرم زیر را بصورت کامل پرنمایید